Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: degene die de accommodatie aanbiedt aan een persoon of aan een groep personen.

Huurovereenkomst: de overeenkomst wordt vastgelegd door middel van een aanbetaling door huurder waarbij de verhuurder zich tegenover zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van de door hem aangeboden accommodatie voor de vastgestelde periode.

Aanbetaling; 50% bij reservering inclusief borg en 50% 2 weken voor aanvang.
De reservering staat vast wanneer de aanbetaling is ontvangen, dit kan tot maximaal 5 dagen na boeken accommodatie, anders vervalt de reservering.  

Borg: vooraf te betalen bedrag dat als borg dient voor de betaling van eventuele schade- en/of reparatiekosten.

Minimale verhuurperiode; 4 dagen

Alle vermelde bedragen zijn in euro.

BTW: tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 2. De huurovereenkkomst

Een aanbod en/of een prijsopgave is maximaal twee weken geldig gerekend vanaf de dagtekening van het aanbod.

De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door huurder van de aanbieding van verhuurder. De aanbieding en de aanvaarding kan schriftelijk of per email geschieden. In geval van telefonische of e-mail -aanmelding, geldt de dag waarop de persoonsgegevens zoals naam, adres en geboortedatum of anders afgesproken, worden doorgegeven.

Het aanbod van verhuurder is vrijblijvend tot het moment van ontvangst van de aanbetaling door verhuurder, tenzij anders afgesproken.

De dag van aankomst kan huurder vanaf 15H00 uur tot 19H00 uur inchecken. De dag van vertrek dient huurder uiterlijk om 10.00 uur uit te checken.

Artikel 3. Huursom

De huursom geldt voor de gehele villa en is inclusief de faciliteiten zoals op de website vermeld, mits anders aangegeven of afgesproken.

Huurder kan geen aanspraak meer maken op de overeengekomen huurperiode indien huurder in gebreke blijft bij de voldoening van de gehele huursom of delen daarvan.

  Artikel 4. Betaling

Bij het tot stand komen van de huurovereenkomst dient een aanbetaling gedaan te worden. Het bedrag van de aanbetaling is 50% van de huursom (exclusief Borg), deze dient binnen 5 dagen na boeking/reservering te worden voldaan.

Het restant van de huursom, vermeerderd met de Borg moet uiterlijk 2 weken voor de eerste dag van de huurperiode in bezit te zijn van de verhuurder.

Indien de overeenkomst tot stand komt met minder dan vier weken tussen de dag van overeenkomst en de eerste dag van de huurperiode dient de gehele huursom (vermeerderd met de borg) binnen 7 dagen te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling is huurder in gebreke.

Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst beschouwd als geannuleerd door de huurder op de eerste dag van het verzuim. Verhuurder heeft dan het recht om annuleringskosten in rekening te brengen zoals bepaald in Art. 6.

Artikel 5. Borg

Bij boeking van de villa dient 250 euro en bij boeking van de studio dient 150 euro borg betaald te worden. Deze dient betaald te samen met 50% van de reservering.  

Indien er na de huurperiode kosten zijn voor verhuurder, waar huurder voor aansprakelijk is, dan zullen deze kosten verrekend worden met de borg.

Verrekening met de borg zal ook plaatsvinden als huurder aanspraak kan maken op vergoeding door zijn reisverzekering. 

Verhuurder verplicht zich, indien de borg niet geheel verrekend is, de resterende borg binnen twee weken na de huurperiode te restitueren.

Huurder verplicht zich om de kosten die uitstijgen boven het bedrag van de borg aan verhuurder te voldoen binnen twee weken na ontvangst van de nota. 

Artikel 6. Annuleringsregeling

In geval dat de huurovereenkomst door huurder wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd, t.w.:

– Bij annulering tot 4 weken voor de dag van verhuur: 50% van het bedrag van de huursom (exclusief Borg).

– Bij annulering tot 2 weken voor de dag van verhuur: 75% van het bedrag van de huursom (exclusief Borg).

– Bij annulering vanaf 2 weken voor de dag van verhuur: 90% van het bedrag van de huursom (exclusief Borg).

– Bij annulering wordt de borg volledig aan huurder gerestitueerd.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

Verhuurder heeft het recht om, wegens onvoorziene omstandigheden die buiten zijn macht liggen, de huurovereenkomst te annuleren. Hierbij valt te denken aan: politieke onrust, oorlog, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, volksoproer, e.d. Verhuurder zal in zo’n geval de volledig betaalde huursom (inclusief borg) restitueren. 

Indien wijzigingen en vertragingen aan het begin en tijdens de huurperiode veroorzaakt worden door omstandigheden die niet toe te schrijven zijn aan verhuurder, is verhuurder niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten of geleden schade.

Artikel 8. Verplichtingen van de huurder

Huurder is verplicht bij vertrek, tijdens de reis en verblijf op bestemming, in het bezit te zijn van

alle voor die bestemming/locatie benodigde en geldige (reis)documenten. Reisdocumenten zoals b.v. paspoort, visum, enz., dient huurder bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende het niet in orde zijn hiervan.

Huurder dient zich tijdens de huurperiode als een correcte huurder te gedragen.

De huurder die hinder of last veroorzaakt tijdens de huurperiode, kan door verhuurder of door zijn vertegenwoordiger ter plekke, van voortzetting van het verblijf uitgesloten worden.

Huurder is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden c.q. gegevens te verstrekken die voor het verblijf op de bestemming van belang zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor het verblijf, of voor de huurder zelf of voor de vertegenwoordiger van de verhuurder van belang zijn.

Artikel 9. Hulp en bijstand

Indien een tekortkoming in de voorwaarden aan de verhuurder is toe te rekenen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de verhuurder.

Huurder is verplicht deze kosten te overleggen met deugdelijke betaalbewijzen.

Indien de huurder persoonlijke gegevens heeft verstrekt (zie Artikel 8-4) die voor de uitvoering voor het verblijf in de bungalow van belang zijn, is verhuurder of zijn vertegenwoordiger ter plekke, naar gelang de omstandigheden en binnen zijn vermogen, verplicht de huurder hulp en bijstand te verlenen.

Artikel 10. Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk en ter plaatse te worden gemeld bij de vertegenwoordiger van de verhuurder. Indien deze tekortkoming op dat moment niet opgelost kan worden en afbreuk doet aan de kwaliteit van het verblijf, dient huurder dit te melden bij de verhuurder of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.

Als een klacht op de bestemming niet bevredigend wordt opgelost, dient de huurder een schriftelijk rapport op te stellen, voor te leggen aan en te laten ondertekenen door de vertegenwoordiger van de verhuurder ter plekke. Huurder stuurt dit rapport zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer aan verhuurder.

Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan een huurder zich tot de bevoegde rechter wenden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers, wordt als huurder in de zin van de huurovereenkomst beschouwd. Deze persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen en dient (ook) voor de andere deelnemers de volledige huursom te voldoen.

Huurder is zelf aansprakelijk voor het gebruik van alle electrische apparaten. Indien er niet sprake is van grove nalatigheid van de verhuurder, valt alle gemaakte en geleden schade onder de aansprakelijkheid van de huurder.

Artikel 12. Aansprakelijkheid rondom zwembad

Ouders van jonge kinderen, alsmede gasten die niet kunnen zwemmen dienen rekening te houden met het volgende: om het zwembad zijn geen omheiningen geplaatst, het ondiepe gedeelte is 70 centimeter meter diep.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van hun kinderen in en rondom het zwembad.

Huurder is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor verantwoord veilig gedrag rondom en in het zwembad.

Het is niet toegestaan om vanaf de rand in het zwembad te duiken.

Artikel 14. Afwijkende afspraken

Afwijkende afspraken moeten opgenomen zijn in de huurovereenkomst of overeengekomen in een e-mail- of briefwisseling.

Kunnen wij ergens mee helpen?

Heeft u vragen over uw mogelijke verblijf bij ons? Stel ze gerust, wij staan met raad en daad voor u klaar!

Recensies

We vragen al onze gasten om een review achter te laten voor ons en dat levert leuke reacties op! Kom jij ook?

Martijn
Lees verder
Wat een fantastische plek om er even heerlijk tussenuit te zijn. Prachtige villa, en omgeving en leuk dat het zo vlakbij Portimao is!
Familie Jans
Lees verder
Wat hebben we genoten van onze vakantie. Heerlijke villa met prachtig zwembad onder een bijna altijd strakblauwe hemel. Wat wil een mens nog meer...
Fam. de Groot
Lees verder
Het was onze eerste keer in de pas gerenoveerde villa en we weten nu al dat we volgend jaar weer langskomen. Echt genieten geblazen in de villa van Richard!
Previous
Volgende
Translate »